Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring

(1) Inschrijven proefles(sen): inschrijven voor één of meerdere proeflessen (tegen het actietarief van €10 per les) en/of het bandcoaching traject gaat door middel van het invullen van een inschrijfformulier op de website. De leerlingenadministratie van Art in Music neemt na het inschrijven contact op om de proefles(sen) in te plannen binnen de proefperiode tussen de 1e en de laatste van de kalendermaand. We plannen maximaal 1 proefles per lesweek tot de laatste dag van de kalendermaand. Wanneer de ingeschrevene meerdere proeflessen wil afnemen plannen we deze doorgaans op hetzelfde, terugkerende tijdslot op steeds dezelfde dag van de week. Na akkoord op de door de leerlingenadministratie voorgestelde data/tijden stuurt Art in Music een bevestiging hiervan per mail met daarin alle nodige informatie. Hiermee zijn de ingeplande proeflessen een afspraak. Art in Music zal deze afgesproken proeflessen aan het einde van de proefperiode per mail factureren. Proeflessen kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos per mail afgezegd worden. Korter dan 24 uur tevoren afgemelde proeflessen brengen we in rekening.

2) Afzeggen proefles(sen): Proeflessen kunnen tot 24 uur tevoren per mail aan de leerlingenadministratie afgezegd worden. Op tijd afgezegde proeflessen brengen we niet in rekening. LET OP: dit geldt alleen voor proeflessen en niet voor lessen in het erop volgende reguliere traject.

3) Individuele lessen (reguliere traject): Direct na de afgenomen proeflessen in de proefperiode, steeds op de eerste lesdag van de nieuwe kalendermaand, volgt de keuze om de lessen te vervolgen binnen het reguliere traject tegen ons vaste tarief per maand. Dit is een abonnementsvorm waarin gekozen kan worden voor wekelijks 30 minuten les of tweewekelijks 60 minuten les. De leerlingenadministratie van Art in Music neemt aan het einde van de proefperiode contact op met de ingeschrevene om het vaste les moment in de week aan te bieden. Doorgaans is dit op exact hetzelfde, terugkerende tijdslot en op dezelfde dag van de week als waarop de eerder geplande proeflessen zijn afgenomen. De ingeschrevene kan mondeling of per e-mail akkoord gaan met deelname aan het reguliere traject. Wanneer de leerling na de proefperiode de lessen stilzwijgend blijft vervolgen geldt dit uiteraard ook als akkoord.

Na akkoord voor deelname aan het reguliere traject gelden de volgende voorwaarden:

3.1) Lesjaar: Een lesjaar bij Art in Music loopt gelijk aan dat van het basisonderwijs in Midden Nederland. Tijdens de schoolvakanties langer of gelijk aan een week is er geen les. Zie rooster voor een actueel overzicht van vakanties en lesweken. LET OP: we doen niet aan losse feestdagen!

3.2) Maandtarief: Voor deelname aan de reguliere wekelijkse lessen geldt een maandtarief. Dit maandtarief is elke betaalmaand van het seizoen gelijk. Zie tarieven voor de hoogte van het huidige maandtarief. Het maandtarief zal op de 2e van elke kalendermaand in het seizoen per e-mail gefactureerd worden. Elk seizoen telt 11 betaalmomenten. Afhankelijk van hoe de zomervakantie valt zal (tijdens de resterende 12e maand) óf de maand augustus in het geheel niet gefactureerd worden (dan valt deze maand geheel buiten het les seizoen) óf de maanden juli en augustus worden als 1 maand gefactureerd (dan valt de zomervakantie eerder in juli waardoor er eind augustus alweer lessen zijn). In dat geval wordt voor de twee kalendermaanden samen slechts eenmalig het tarief gerekend. Zie tarieven voor de hoogte van het maandtarief.

3.3.1) Uitschrijven individuele lessen (reguliere traject): Ingeschrevenen kunnen zich voor/op de 1e van elke kalendermaand schriftelijk (per email) uitschrijven. Voor het uitschrijven van de wekelijkse vaste lessen geldt een betaalperiode opzegtermijn (dit is doorgaans één kalendermaand) gerekend vanaf de eerste van elke kalendermaand. LET OP: Tijdens de zomervakantie kunnen de maanden juli en augustus samen als betaalperiode worden gezien, vanwege de zomerstop. De maand augustus wordt dus niet meegenomen in de opzegtermijn.

VOORBEELD:

*Wanneer er voor begin juli wordt opgezegd zal leerling uitgeschreven worden per september (opzegtermijn = betaalperiode juli/aug) en zal dus alleen het tarief (1 x maandtarief) gerekend worden voor juli/augustus. Afhankelijk van de ligging van de zomervakantie heeft leerling dan nog recht op lessen in augustus.
*Wanneer er na begin juli wordt opgezegd zal leerling uitgeschreven worden per oktober en zal dus nog het tarief gerekend worden van september.

Aan het einde van de opzegtermijn wordt de facturatie door Art in Music stopgezet.

3.3.2) Uitschrijven bandcoaching traject: Inschrijven/uitschrijven voor het bandcoaching traject gaat per traject van begin tot het einde van elk traject. De maandelijkse betaling hiervoor zal dus ook tot het einde van het traject duren. Zonder opzegging loopt het huidige bandtraject stilzwijgend door in het erop volgende bandtraject. Doorgaans zijn er twee bandtrajecten per jaar: van september tot februari en van februari tot september. Het kan voorkomen dat deze trajecten anders worden afgesproken.

3.4) Afzeggen enkele lessen binnen het reguliere traject: Bij het afzeggen/missen van enkele lessen door ingeschrevenen, wordt normaal gesproken geen restitutie gegeven op de maandelijkse betaling van het lesgeld. De mogelijkheid tot het inhalen van door ingeschrevenen afgezegde/gemiste lessen kan met de docent(e) zelf worden besproken. Docenten zijn gevraagd zich hierin flexibel op te stellen maar zijn in dit geval niet verplicht de lessen in te halen.

3.5) Uitval van lessen: Wanneer er onverhoopt lessen uitvallen bij Art in Music (afgemeld door Art in Music of de docent(e) zelf) wordt geprobeerd deze les in te halen. Dit gaat in overleg met de docent(e). Wanneer het inhalen van lessen (afgemeld door Art in Music of de docent(e) zelf) niet mogelijk is zal de uitgevallen les gecompenseerd worden op de eerstvolgende factuur.

3.6) Wijzigingen lesdag/lestijd: Gewenste (incidentele of permanente) wijzigingen van lestijd/lesdag kunnen in eerste instantie met de docent(e) zelf besproken worden. Docenten zijn gevraagd hierin zoveel mogelijk mee te denken maar zijn niet verplicht af te wijken van de oorspronkelijke plek in het rooster welke met de leerlingenadministratie is afgesproken. Wanneer een docent(e) na het verzoek tot wijzigen van lestijd/lesdag geen oplossing heeft, zal dit met de leerlingenadministratie verder besproken moeten worden.

Privacyverklaring