skip to Main Content

Algemene Voorwaarden
en Privacy Verklaring

(1) Inschrijven: inschrijven voor proeflessen (tegen het actietarief van €10 per les) en/of het band coaching-traject gaat door middel van het invullen van een inschrijfformulier op de website. De leerlingenadministratie van Art in Music neemt na het inschrijven contact op om de proeflessen in te plannen. Proeflessen zijn slechts tot het einde van elke kalendermaand in te plannen. Na akkoord op de door de leerlingenadministratie voorgestelde data/tijden stuurt Art in Music een bevestiging hiervan per mail met daarin alle nodige informatie. Hiermee zijn de ingeplande proeflessen een afspraak. Art in Music zal deze afgesproken proeflessen aan het einde van de proefperiode per mail factureren.

2) Bij het afmelden van ingeplande proeflessen tegen actietarief volgt normaal gesproken geen restitutie.

3) Vaste wekelijkse lessen: De vaste, wekelijkse lessen (prive-lessen) volgen direct na de proeflessen-periode, steeds op de eerste lesdag van de nieuwe kalendermaand. Art in Music of de docent waarbij de lessen worden afgenomen neemt aan het einde van de proefperiode contact op met de ingeschrevene om het vaste lesmoment in de week aan te bieden. De ingeschrevene kan mondeling of per e-mail akkoord gaan met het vaste lesmoment in de week. Wanneer de leerling na de proefperiode de lessen stilzwijgend blijft vervolgen geldt dit uiteraard ook als akkoord. Na akkoord gelden de volgende voorwaarden:

3.1) Lesjaar: Een lesjaar bij Art in Music loopt gelijk aan dat van het basisonderwijs in Midden Nederland. Tijdens de schoolvakanties langer of gelijk aan een week is er geen les. Deze vakanties zijn op de website van Art in Music terug te vinden.

3.2) Maand-tarief: Voor deelname aan de reguliere wekelijkse lessen geldt een maand-tarief. Dit maand-tarief is elke betaalmaand van het seizoen even hoog. Het maand-tarief zal op de 2e van elke kalendermaand in het seizoen per mail gefactureerd worden. I.v.m de zomervakantie telt het seizoen slechts 11 betaalmaanden. Afhankelijk van hoe de zomervakantie valt zal óf de maand Augustus in het geheel niet gefactureerd worden (dan valt deze maand geheel buiten het les-seizoen) óf de maanden Juli en Augustus worden als 1 maand gefactureerd (dan valt de zomervakantie eerder in Juli waardoor er eind Augustus alweer lessen zijn). In dat geval wordt voor de twee kalendermaanden samen slechts eenmalig het tarief gerekend. Zie tarieven voor de hoogte van het maand-tarief.

3.3.1) Uitschrijven vaste wekelijkse lessen: Ingeschrevenen kunnen zich voor het begin van elke kalendermaand schriftelijk (per email) uitschrijven. Voor het uitschrijven van de wekelijkse vaste lessen geldt een betaalperiode (steeds een kalendermaand) opzegtermijn gerekend vanaf de eerste van elke kalendermaand. LET OP: Tijdens de zomervakantie worden de maanden Juli en Augustus als 1 betaalmaand gezien, vanwege de zomerstop. De maand Augustus wordt dan ook niet meegenomen in de opzegtermijn.

VOORBEELD:

*Wanneer er voor begin Juli wordt opgezegd zal leerling uitgeschreven worden per September en zal dus alleen het tarief gerekend worden van de maand Juli (afhankelijk van de ligging van de zomervakantie mag nog deelgenomen worden aan enkele lesweken in Augustus)
*Wanneer er na begin Juli wordt opgezegd zal leerling uitgeschreven worden per Oktober en zal dus nog het tarief gerekend worden van September.

Aan het einde van de opzegtermijn wordt facturatie door Art in Music stopgezet.

3.3.2) Uitschrijven Bandcoaching-traject: Inschrijven/uitschrijven voor het Bandcoaching-traject gaat per traject van begin tot het einde van elk traject. De maandelijkse betaling hiervoor zal dus ook tot het einde van het traject duren, tenzij collectief met de band besloten is om te stoppen.

3.4) Afmelden enkele lessen: Bij afmelden van enkele lessen door ingeschrevenen, wordt normaal gesproken geen restitutie gegeven op de maandelijkse betaling van het lesgeld.

3.5) Uitval van lessen: Wanneer er onverhoopt lessen uitvallen bij Art in Music (afgemeld door Art in Music of de docent zelf) wordt deze les ingehaald. Dit gaat in overleg met de docent. Wanneer inhalen niet mogelijk is zal de uitgevallen les gecompenseerd worden op de eerstvolgende factuur.

Privacy-verklaring

Privacyverklaring

Back To Top